23 August

23 agosto > Xiamen

25 agosto > Dalian

29 agosto > Beijing